Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проєктів Стратегії розвитку Житомирської області на період до 2027 року та Плану заходів на 2021-2023 роки з її реалізації

1) Замовник

Департамент агропромислового розвитку та економічної політики Житомирської обласної державної адміністрації.

 

2) Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування

Стратегія розвитку Житомирської області на період до 2027 року (далі – Стратегія) та План заходів на 2021-2023 роки з реалізації Стратегії.

Основна ціль Стратегії – досягнення високої якості життя та людського капіталу на основі посилення конкурентоздатності економіки та створення комфортних і безпечних умов для проживання в територіальних громадах.

Зв'язок з іншими документами державного планування:

Положення Національної доповіді «Цілі Сталого Розвитку: Україна»;

діючі короткострокові та середньострокові галузеві регіональні програми.

 

3) Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів)

Методологія розроблення та реалізації Стратегії передбачає розроблення Планів заходів з її реалізації.

Щоб сфокусувати дії суб’єктів регіонального розвитку, розробити та реалізувати найбільш ефективні програми і проекти регіонального розвитку для перетворення стратегічного бачення розвитку області в реальність, визначено три стратегічні цілі.

Для досягнення кожної з них сформульовані оперативні цілі та завдання у їх рамках, що є основними векторами для визначення конкретних дій для планів заходів з реалізації Стратегії, які, відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», підлягатимуть оцінці впливу на довкілля до прийняття рішення про провадження планованої діяльності. Для таких проектів має бути здійснена процедура оцінки впливу на довкілля.

 

4) Ймовірні наслідки:

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:

в ході здійснення стратегічної екологічної оцінки (далі – СЕО) мають бути оцінені ймовірні наслідки реалізації Стратегії. Зокрема, мають бути оцінені наслідки для таких складових довкілля:

атмосферне повітря;

водні ресурси;

відходи;

земельні ресурси;

біорізноманіття та рекреаційні зони;

а також наслідки для здоров’я населення.

б) для територій з природоохоронним статусом:

на території області знаходиться 228 об'єктів природно-заповідного фонду загальною прощею 137074,6348 га, з них 20 об'єктів загальнодержавного (57940,04 га) та 208 місцевого (79134,5948 га) значення. Відсоток заповідності складає 4,6%.

Під час здійснення СЕО необхідно оцінити ймовірні наслідки для цих територій.

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:

транскордонні наслідки відсутні в рамках зазначеної стратегічної оцінки.

 

5) Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено:

Стратегія базується на стратегічному аналізі соціально-економічного розвитку області, в якому описані наявні тенденції, ключові проблеми, сильні і слабкі сторони, можливості і загрози та оцінці переваг, викликів і ризиків, на основі яких визначено можливі сценарії розвитку області.

Сценарії розвиту області є можливими варіантами комплексного розвитку регіону, базовані на балансах розвитку економічної і соціальної сфер та їх впливу на розвиток території і якість життя населення та передбачають розвиток процесів і подій від теперішнього стану до майбутнього.

При розробленні сценаріїв розвитку області враховувалися 2 групи факторів:

зовнішні (гео- та загальнодержавні політична, економічна і технологічна ситуації, що змінюються, розвиток попиту на ринках);

внутрішні (економічний і соціальний потенціал області та тенденції розвитку відповідних сфер, зростання ролі територіальних громад та людського капіталу).

Сценарії розвитку передбачають можливі шляхи розвитку регіону у випадку домінування тих чи інших факторів та ураховують вплив ефектів чи негативних наслідків від них.

В залежності від поєднання внутрішніх і зовнішніх умов та факторів можна виділити найбільш вірогідні сценарії соціально-економічного розвитку області – базовий, оптимістичний та песимістичний.

Базовий сценарій є найбільш оптимальним, але як альтернативні оптимістичний і песимістичний дають можливість в залежності від реальної траєкторії розвитку регіону у довгостроковій перспективі, що буде залежати від розвитку і реалізації конкурентних переваг, рівня використання наявного потенціалу, зовнішніх і внутрішніх викликів та ризиків, ефективності рішень, прийнятих на регіональному і місцевому рівнях, перегляду стратегічних пріоритетів розвитку регіону, вибору дій та маневру засобами і ресурсами.

 

 

6) Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час СЕО:

Для проведення СЕО буде використана наступна інформація:

доповіді про стан довкілля;

статистична інформація;

інформація, яка включена в інші акти законодавства, які мають відношення до проектів державного планування;

дані моніторингу стану довкілля;

експертні оцінки;

інша доступна інформація.

Під час проведення СЕО будуть застосовані такі аналітичні методи:

порівняльний аналіз обласних показників із середніми показниками по Україні, показниками суміжних регіонів та регіонів одного типу;

аналіз основних тенденцій та проблем соціально-економічного розвитку області;

SWOT-аналіз.

Також будуть використані такі методи участі громадськості, як інформування, обговорення, участь у засіданнях тематичних підгруп «Зацікавлена громадськість» та «Збережена екологія» робочої групи з розроблення проекту стратегії розвитку Житомирської області на період до 2027 року, утвореної спільним розпорядженням голови облдержадміністрації та голови обласної ради від 02.04.2019 № 118/32.

 

7) Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

Під час здійснення СЕО передбачається розглянути заходи із запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків для довкілля, визначені законодавством. Так, Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» визначає загальні вимоги в галузі охорони навколишнього середовища. Законом встановлено, що використання природних ресурсів громадянами, підприємствами, установами та організаціями здійснюється з додержанням обов’язкових екологічних вимог:

а) раціонального і економного використання природних ресурсів на основі широкого застосування новітніх технологій;

б) здійснення заходів щодо запобігання псуванню, забрудненню, виснаженню природних ресурсів, негативному впливу на стан навколишнього природного середовища;

в) здійснення заходів щодо відтворення відновлюваних природних ресурсів;

г) застосування біологічних, хімічних та інших методів поліпшення якості природних ресурсів, які забезпечують охорону навколишнього природного середовища і безпеку здоров’я населення;

д) збереження територій та об’єктів природно-заповідного фонду, а також інших територій, що підлягають особливій охороні;

е) здійснення господарської та іншої діяльності без порушення екологічних прав інших осіб;

є) здійснення заходів щодо збереження і невиснажливого використання біологічного різноманіття під час провадження діяльності, пов’язаної з поводженням з генетично модифікованими організмами.

Заходи, спрямовані на запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків для здоров'я населення, визначатимуться відповідно до вимог Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» (розділ ІІІ).

 

8) Пропозиції щодо структури та змісту звіту про СЕО:

СЕО буде виконана в обсягах, визначених статтею 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

Структура та зміст Звіту про СЕО Стратегії:

1)  зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування;

2)  характеристика поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

3)  характеристика стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

4)  екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

5)  зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки документа державного планування;

6)  опис наслідків для довкілля, у т.ч. для здоров’я населення, у т.ч. вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових (1, 3-5 та 10-15 років відповідно, а за необхідності – 50-100 років), постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків;

7)  заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування;

8)  обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася СЕО, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки);

9)  заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

10) опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення (за наявності);

11) резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 1-10 цієї частини, розраховане на широку аудиторію.

 

9) Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання.

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу СЕО Стратегії подаються до департаменту агропромислового розвитку та економічної політики облдержадміністрації (м. Житомир, вул. Мала Бердичівська, 25, електронна адреса: programa@ukr.net)

Відповідальна особа:

МАСЛЮКІВСЬКИЙ Максим Мар’янович (' 0412 47-46-42).

 

Строк подання зауважень і пропозицій становить 15 днів з дня оприлюднення цієї Заяви

 


Розробка веб-сайту